شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ *روزي دختر شيخ يک تبلت گوگل نکسوس بخريد و بر شيخ عرضه نمود! شيخ بگفت: اين تبلت که خريدي اولين کار چه کردي؟ عرض نمود: يا شيخ بر صفحه اش برچسب زدم و دور آن کاوري بس محکم قرار دادم. شيخ فرمود: ايا کسي تورا به اين کار مجبور کرد؟ - خير فرمود: ايا تو به شرکت گوگل توهين کردي که چنين کاور بر آن نهادي؟ - خير. اتفاقاً خود گوگل که آن را ساخته توصيه نمايد که بر آن کاور نهيم.* ‎
* -ايا چون اين تبلت چيپ و درپيت است کاورش کردي؟ -خير. بلکه چون ارزشمند است و کلي تکنولوژي صرف آن شده چنين کردم. -ايا کاور از جمال تبلت نکاهد و به وزنش نيفزايد؟ -باکي نيست. به دوامش نيز بيفزايد... شيخ صيحه اي بزد و فرمود: پس بدان که آنکه مرا و تو را ساخته ما را به عفاف و حجاب ، توصيه نموده است که عفاف نه دست وپاگيراست ونه موجب عذاب بلکه ضمانت ماندگاريست...*
نخير جک نبود B-)
نظر بنده به نظر شما نزديک تر است :D
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top